การเพิ่มค่า SPF Record

เนื่องจากตอนนี้ ทางระบบการรับอีเมลของ Gmail ได้มีการปรับ policy ใหม่ทั้งหมด เกี่ยวกับการรับอีเมลจากภายนอก จึงทำให้ จดหมายบางรายการ จากการจองห้องพัก ที่ส่งจากระบบ Travelanium (Reservation Confirmation)  โดยเวลาส่งให้กับลูกค้าปลายทางที่ใช้ Gmail อาจจะส่งไม่ถึง หรือเด้งกลับ 

 

ทำให้จำเป็นต้องเข้าไปเพิ่มค่า SPF  Record ในระดับโดเมน เพื่อแจ้งให้กับทาง Gmail ทราบว่า Email ที่ส่งออกจาก travelanium.net เป็นส่วนหนึ่งของ Domain ของโรงแรมเหมือนกัน 

 

เพื่อให้การส่ง Email ใช้งานได้ตามปกติ ทางโรงแรมสามารถให้เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT หรือ ท่านที่ดูแลรหัสระดับโดเมน หรือ C-Panel  ที่มีรหัสเข้าไปแก้ไขครับ

ตัวอย่างการตั้งค่า

จากค่าปกติของระบบในโดเมน จะประกอบไปด้วย ip address ของทางโรงแรม

				
					v=spf1 mx a ip4:xxx.xxx.xxx.xxx ~all
				
			

โดยให้เพิ่มค่า หรือ ใส่คำว่า include : travelanium.net ก่อนคำว่า ~all 

				
					v=spf1 mx a ip4:xxx.xxx.xxx.xxx include:travelanium.net ~all
				
			

เพียงเท่านี้เป็นอันเรียบร้อยครับ หลังจากนี้ ให้เข้าไปตรวจสอบว่า การตั้งค่าถูกต้่องหรือไม่ได้ที่ website MX TOOL BOX

การตรวจสอบผ่าน MX TOOL BOX

ถ้าหากเพิ่มค่าถูกต้อง จะแสดงรายการ : include travelanium.net เรียบร้อย ตามตัวอย่าง

สำหรับโรงแรมที่ใช้บริการ Email Server ผ่านระบบ Google , Gmail และ Yahoo ยังไม่ต้องเข้าไปตั้งค่าใดๆเพิ่มเติมครับ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง