Access code และวิธีการตั้งค่าการใช้งาน

วิธีการใช้งาน Access Code และวิธีการสร้าง รวมทั้งการต่อยอดด้วยการใช้ Child Code เพื่อการทำการตลาดสำหรับโรงแรมโดยตรง https://youtube.com/watch?v=lmgJdPM4Z4Y&feature=shares

Quotation Request

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 – ขั้นตอนการเตรียมตัวของโรงแรม

ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม สำหรับโรงแรมในการขายกับโครงการฯ

How to Generate URL Link

วิธีสร้าง และนำ URL ของแต่ละราคาไปใช้งานตามแพลตฟอร์มต่างๆ